Neem de algemene voorwaarden voor schoonmaak door

Bij Alcyon in Melle worden schoonmaakdiensten aangeboden met de hoogste kwaliteit en professionaliteit. Om transparantie te garanderen, zijn de algemene voorwaarden van schoonmaak in Melle en omgeving beschikbaar op deze pagina. In deze voorwaarden staan de regels en procedures vermeld die Alcyon hanteert bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, alsook de rechten en plichten van zowel de klant als het bedrijf.

Antwoord op al uw vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden van de schoonmaakdiensten van Alcyon? Neem dan gerust contact op met ons bedrijf via telefoon of e-mail. Onze klantenservice staat altijd klaar om te helpen en eventuele onduidelijkheden te verduidelijken. Bij Alcyon wordt gestreefd naar volledige klanttevredenheid en daarom is open en duidelijke communicatie van groot belang.

I. PRIJZEN

1. De prijzen omvatten de lonen, wedden, sociale lasten, verzekeringen en inspectiekosten, evenals de kosten van materialen en gebruikte producten, met uitzondering van water, elektriciteit en goede werking van het afvoersysteem, wat ten laste van de klant is. Btw wordt in principe nooit gerekend in de offerteprijs, maar steeds op de facturen. Deze btw is steeds ten laste van de klant.

2. De sanitaire benodigdheden, zoals handdoeken, handzeep, toiletzeep, urinestenen en vuilniszakken, zijn niet in onze prijzen begrepen.

3. Reinigen van elektrische en/of elektronische apparaten, zoals fotokopieermachines, computerinstallaties e.d. zijn nooit begrepen in de algemene overeenkomsten. Voor de reiniging van zulke apparaten zal steeds een afzonderlijke en specifieke overeenkomst opgesteld dienen te worden.

4. Voor de contracten waarbij een eenheidsprijs per dag, week of maand wordt overeengekomen, zullen de officiële feestdagen geen aanleiding geven tot enige prijsreducties, evenmin als de extra verlofdagen gegeven door de klant, tenzij het contractueel anders is overeengekomen.

II. VERZEKERINGEN

ALCYON bv verzekert haar personeel tegen arbeidsongevallen volgens de Belgische wetgeving.

ALCYON bv verklaart ook verzekerd te zijn als volgt:

  • uitbatingaansprakelijkheid: € 6.000.000,00 gemengd lichamelijke/materiële schade
  • toevertrouwde voorwerpen : € 400.000,00 per schadegeval.
  • De klant verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan ALCYON bv voor geen hogere schadebedragen aan te spreken zodat de aansprakelijkheid van ALCYON bv tot bovengenoemde bedragen beperkt is. De klant weet en erkent dat hij zich zelf voor hogere bedragen moet verzekeren of te zijnen laste nemen. Alle klachten i.v.m. schade moeten ons onmiddellijk doorgegeven worden en ten laatste binnen de veertien dagen. Voor schadegevallen, bij gebrek aan akkoord over de aansprakelijkheid van onze vennootschap en/of over het bedrag van de schade, zal een tegensprekelijke expertise moeten plaats hebben.
  • Er geldt tevens een franchise van € 500,00 bij schadegevallen veroorzaakt door het personeel van Alcyon bv.

III. UITVOERING DER WERKEN

1. De dagen en uurroosters worden opgesteld en gewijzigd in wederzijds akkoord. De termijnen en uurroosters voor de uitvoering en leveringen dienen als vast beschouwd, tenzij in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

In geval van beletsel verbindt ALCYON bv er zich toe alle middelen aan te wenden om de belangen van de klant te eerbiedigen.

2. Als wij de juiste tijdspanne voor uitvoering der werken geven, is deze slechts ten indicatieven titel gegeven. Als de termijnen werden gewaarborgd door ons, zal hun overschrijding slechts tot vergoeding kunnen aanleiding geven indien zulks uitdrukkelijk in de bestelling werd voorzien. In ieder geval zullen alle feiten, die de normale uitvoering van onze verplichtingen onoverkomelijk beletten alsmede deze welke ons noodzaken de werken tijdelijk of definitief te schorsen, beschouwd worden als geval van heerkracht zoals bv. ongevallen, oorlogen en hun gevolgen.

3. Bij het zich voordoen van een staking, van een stopzetting van het werk, van een lock-out/down ten gevolge van epidemie of pandemie, van slecht weer, van schades of omstandigheden gelijk te stellen aan laattijdige annulering of als de toegang tot de werkplek aan ons personeel wordt geweigerd of onmogelijk gemaakt, zal dit op generlei wijze het feit wijzigen dat de contractueel voorziene prestaties moeten vergoed worden, zelfs indien ze door dit feit niet effectief konden gepresteerd worden, behalve indien wij op officiële wijze vooraf werden gewaarschuwd met een termijn van minstens tien dagen. De tijdelijke schorsing in geval van reden zoals eerder vermeld brengt van rechtswege en zonder vergoeding met zich mee dat de aanvankelijke voorziene leveringstijd verlengd wordt voor een duur gelijk aan de schorsingsduur vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk op de werkpost terug in werking te stellen met een maximumperiode van drie maanden.

4. De klant verbindt zich ertoe in de nabijheid van de werkomgeving een afsluitbaar lokaal ter beschikking te stellen van de onderneming, om er materiaal en producten in op te bergen en te gebruiken als vestiaire. Indien er producten en/of materialen zouden beschadigd worden en/of verdwijnen op tijdstippen dat er geen personeel van de onderneming aanwezig is, heeft de onderneming het recht om de opgelopen schade in rekening te brengen. De klant is eveneens verantwoordelijk indien hij de producten en/of materialen gebruikt en er schade mee aanricht.

5. Voor het kuisen van de binnenzijde van de uitstalramen en vensters, is de klant gehouden deze zelf volledig vrij te maken. ALCYON bv is niet verantwoordelijk voor de beschadiging van welk voorwerp ook dat ter plaatse is gebleven. In geval van braak of beschadiging van neoninstallaties of dergelijke, of schade te wijten aan de slechte staat der gebouwen, krassen op vensters en spiegels, onuitwisbare vlekken op tapijten, inkrimpen, loskomen of verkleuringen van bekledingen, wijst ALCYON bv elke verantwoordelijkheid af, behoudens in geval van zware beroepsfout.

6. Bij gebreke aan enige andere vermelding in het contract, wordt het contract afgesloten voor onbepaalde duur. ALCYON bv heeft het recht het contract op te zeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden na te leven, dit zonder dat de klant enige schadevergoeding mag vorderen. De klant kan het contract van bepaalde duur niet opzeggen. Hij kan wel het contract van onbepaalde duur per aangetekend schrijven opzeggen mits een opzeggingstermijn na te leven van drie maanden. Deze opzeggingstermijn vangt aan op de eerste van de maand volgend op ontvangst van de opzegging.

Indien de klant de opzeggingstermijn niet naleeft of het contract van bepaalde duur eenzijdig verbreekt, zal hij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van ofwel drie maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) ofwel van 20 % forfaitair, op het overeengekomen bedrag van het contract van bepaalde duur.

7. Elke aanneming tegen forfaitaire prijs houdt in dat de werken normaal en ononderbroken kunnen vorderen. Indien de werkzaamheden onderbroken worden door toedoen van de klant of andere door de klant tewerkgestelde vaklui, behouden we ons het recht voor het tijdverlies, dat hiervan het gevolg is, aan te rekenen aan uurprijs.

8. Het personeel van ALCYON bv werkt enkel onder haar gezag. Wanneer een klant een personeelslid van ALCYON bv aanwerft, zelfs binnen het jaar nadat her contract beëindigd is, maakt zulk een feit van oneerlijke praktijken uit en geeft aan ALCYON bv recht op een forfaitaire vergoeding van € 2.500,00 per vastgestelde overtreding, onder voorbehoud van bijkomende schade en interesten.

9. Ons materiaal en onze producten, zelfs als ze zijn opgeslagen bij de klant, blijven onze exclusieve eigendom en mogen niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

10. In geval van defecten aan de water- en/of elektriciteitsaansluitingen dient de klant ALCYON bv hiervan tijdig te verwittigen zodat nutteloze verplaatsingskosten en loonkosten kunnen vermeden worden. Indien de klant nalaat dit te doen en het personeel van ALCYON bv een nutteloze verplaatsing doet, dan zal de klant de uurloon- en verplaatsingskosten betalen.

Indien de water- en/of elektriciteitsaansluitingen defect raken tijdens de werken van ALCYON bv, zal het personeel onmiddellijk naar ALCYON bv terugkeren. Indien de klant beslist dat het defect slechts tijdelijk is en het personeel de herstelling dient af te wachten, zal de klant het uurloon betalen. Indien de overeenkomst tussen de klant en ALCYON bv tegen een forfaitaire eenheidsprijs per dag, week of maand werd gesloten, zullen de uurlonen van de wachttijd of de nutteloze verplaatsingskosten gepaard gaande met uurlonen afzonderlijk worden aangerekend.

11. Een tijdelijke stopzetting kan bij uitzondering toegestaan worden voor een maximum periode van twee maanden omwille van: verbouwingen of overmacht veroorzaakt door natuurlijke elementen. Na het verstrijken van deze termijn geldt de vooropzeg volgens artikel III §6 van de algemene voorwaarden. 

IV. AANVAARDING DER WERKEN

1. Om geldig te kunnen zijn, moeten in ieder geval alle mededelingen van de klant in verband met de uitvoering der werken schriftelijk gebeuren. In ieder geval, zelfs in het geval waar de prijs forfaitair is vastgesteld, kunnen wij indien nodig het bewijs van wijzigingen leveren met andere rechtsmiddelen dan de geschreven instructies, gedaan op vraag van de klant of zijn gevolmachtigde om wijzigingen in zijn naam te bekomen.

2. Elke klacht, behoudens voor verborgen gebreken, dient schriftelijk binnen 48 uur na de levering of uitvoering der werken aan ALCYON bv te worden meegedeeld. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde aanvaard door de klant. De klant aanvaardt deze korte termijn omdat bij latere klacht, gezien de aard van de prestaties, een correcte controle onmogelijk is.

3. De uitgevoerde werken zullen in ieder geval doorgaan als definitief aanvaard door de klant indien deze laatste geen enkele klacht schriftelijk heeft betekend binnen de acht dagen die volgen op de datum vermeld op de factuur, die overeenstemt met de werken.

V. BETALING

1. De facturen van ALCYON bv zijn contant betaalbaar zonder disconto en zonder kosten, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen werd in de bijzondere voorwaarden.

2. Het gebrek aan betaling door de klant van gelijk welke van zijn schulden ten overstaan van onze firma, bij zijn liquidatie of inconcordaatstelling, of zelfs een belangrijke negatieve wijziging van zijn financiële structuur, zal onze firma toelaten, bij gebrek aan het sluiten van een revisieakkoord in verband met de betalingstermijn van haar prestaties, om haar prestaties zonder meer uit te stellen, door middel van een gewoon aangetekend schrijven, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoeding. Indien op korte termijn, d.w.z. normaal binnen de twee maanden, niet wordt verholpen aan de oorzaak van dit uitstel, zal dit van rechtswege definitief worden.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1 % per maand verschuldigd zijn, en zal ALCYON bv de werken en leveringen kunnen schorsen. Wanneer een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft na het versturen van een aanmaning, zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10 % voor bijkomende kosten met een minimum van € 100,00, onverminderd het verschuldigd zijn van de hiervoor vermelde interest.

VI. RECHTSBEVOEGDHEID

1. Bij iedere overeenkomst gesloten met ALCYON bv aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij ALCYON bv hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afziet.

2. Het desgevallend niet toepassen van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden, zal enkel wijzen op een louter gedogen en goedwillendheid, en zal in geen geval kunnen ingeroepen worden als een verzaken aan de latere toepassing van deze clausules.

3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken