Algemene voorwaarden Dienstencheques

I. BASISOVEREENKOMST

1. De relaties met onze klanten worden altijd geregeld door de "Overeenkomst Alcyon Dienstencheques", ongeacht de gebruiker dit document al dan niet getekend heeft.

II. VERZEKERINGEN EN/OF SCHADELASTEN

ALCYON DIENSTENCHEQUES bv verzekert haar personeel tegen arbeidsongevallen volgens de Belgische wetgeving.
ALCYON DIENSTENCHEQUES bv verklaart ook verzekerd te zijn als volgt:

  • uitbatingaansprakelijkheid : € 6.000.000,00 gemengd
  • lichamelijke/materiële schade
  • toevertrouwde voorwerpen: € 400.000,00 per schadegeval.

De klant verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan ALCYON DIENSTENCHEQUES bv voor geen hogere schadebedragen aan te spreken zodat de aansprakelijkheid van ALCYON DIENSTENCHEQUES bv tot bovengenoemde bedragen beperkt is. De klant weet en erkent dat hij zich zelf voor hogere bedragen desnoods moet verzekeren of te zijnen laste nemen. Alle klachten i.v.m. schade moeten ons onmiddellijk doorgegeven worden en ten laatste binnen de veertien dagen. Voor schadegevallen, bij gebrek aan akkoord over de aansprakelijkheid van onze vennootschap en/of over het bedrag van de schade, zal een tegensprekelijke expertise moeten plaats hebben.

Burgerlijke aansprakelijkheid: er geldt een vrijstelling van € 500,00 per schadegeval.

III. UITVOERING DER WERKEN

1. De dagen en uurroosters worden opgesteld en gewijzigd in wederzijds akkoord. De termijnen en uurroosters voor de uitvoering en leveringen dienen als vast beschouwd, tenzij in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. In geval van beletsel verbindt ALCYON DIENSTENCHEQUES bv er zich toe alle middelen aan te wenden om de belangen van de klant te eerbiedigen.

2. Bij het zich voordoen van een staking, van een stopzetting van het werk, van een lock-out of van slecht weer, van schades of omstandigheden gelijk te stellen aan laattijdige annulering, als de toegang tot de werkplaats aan ons personeel wordt geweigerd of onmogelijk gemaakt, zal dit op geen enkele wijze het feit wijzigen dat de contractueel voorziene prestaties moeten vergoed worden, zelfs indien ze door dit feit niet effectief konden gepresteerd worden, behalve indien wij op officiële wijze werden gewaarschuwd met een termijn van minstens tien dagen. De tijdelijke schorsing in geval van heerkracht brengt van rechtswege en zonder vergoeding met zich mee dat de aanvankelijke voorziene leveringstijd verlengd wordt voor een duur gelijk aan de schorsingsduur vermeerderd met de tijd die nodig is het werk op de werkpost terug in werking te stellen.

3. Tijdens het uitvoeren van de taken in verband met dienstencheques is de ALCYON DIENSTENCHEQUES bv niet verantwoordelijk voor de beschadiging van welk voorwerp ook dat ter plaatse is gebleven. In geval van braak of beschadiging van neoninstallaties of dergelijke, of schade te wijten aan de slechte staat der gebouwen, krassen op vensters en spiegels, onuitwisbare vlekken op tapijten, inkrimpen, loskomen of verkleuringen van bekledingen, wijst ALCYON DIENSTENCHEQUES bv elke verantwoordelijkheid af, behoudens in geval van zware beroepsfout.

4. Bij gebreke aan enige andere vermelding in het contract, wordt het contract afgesloten voor onbepaalde duur. ALCYON DIENSTENCHEQUES bv heeft het recht het contract op te zeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden na te leven, dit zonder dat de klant enige schadevergoeding mag vorderen. De klant kan het contract van bepaalde duur niet opzeggen. Hij kan wel het contract van onbepaalde duur per aangetekend schrijven opzeggen mits een opzeggingstermijn na te leven van drie maanden. Indien de klant de opzeggingstermijn niet naleeft of het contract van bepaalde duur eenzijdig verbreekt, zal hij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van ofwel drie maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) ofwel van 20 % forfaitair, op het overeengekomen bedrag van het contract van bepaalde duur.

5. Het personeel van ALCYON DIENSTENCHEQUES B.V. werkt enkel onder haar gezag. Wanneer een klant een personeelslid van ALCYON DIENSTENCHEQUES bv aanwerft, zelfs binnen het jaar nadat het contract beëindigd is, maakt zulk een feit van oneerlijke praktijken uit en geeft aan ALCYON DIENSTENCHEQUES bv recht op een forfaitaire vergoeding van € 2.500,00 per vastgestelde overtreding, onder voorbehoud van bijkomende schade en interesten.

IV. BETALING

1. De facturen van ALCYON DIENSTENCHEQUES bv zijn contant betaalbaar zonder disconto en zonder kosten, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen werd in de bijzondere voorwaarden.

2. Het gebrek aan betaling door de klant van gelijk welke van zijn schulden ten overstaan van onze firma, bij zijn liquidatie of inconcordaatstelling, of zelfs een belangrijke negatieve wijziging van zijn financiële structuur, zal onze firma toelaten, bij gebrek aan het sluiten van een revisieakkoord in verband met de betalingstermijn van haar prestaties, om haar prestaties zonder meer uit te stellen, door middel van een gewoon aangetekend schrijven, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoeding. Indien op korte termijn, d.w.z. normaal binnen de twee maanden, niet wordt verholpen aan de oorzaak van dit uitstel, zal dit van rechtswege definitief worden.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1 % per maand verschuldigd zijn, en zal ALCYON DIENSTENCHEQUES bv de werken en leveringen kunnen schorsen. Wanneer een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft na het versturen van een aanmaning, zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10 % voor bijkomende kosten met een minimum van € 100,00, onverminderd het verschuldigd zijn van de hiervoor vermelde interest.

V. AANVAARDING DER WERKEN

1. Om geldig te kunnen zijn, moeten in ieder geval alle mededelingen van de klant in verband met de uitvoering der werken schriftelijk gebeuren. In ieder geval, zelfs in het geval waar de prijs forfaitair is vastgesteld, kunnen wij indien nodig het bewijs van wijzigingen leveren met andere rechtsmiddelen dan de geschreven instructies, gedaan op vraag van de klant of zijn gevolmachtigde om wijzigingen in zijn naam te bekomen.

2. Elke klacht, behoudens voor verborgen gebreken, dient schriftelijk binnen 48 uur na de levering of uitvoering der werken aan ALCYON DIENSTENCHEQUES B.V. te worden meegedeeld. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde aanvaard door de klant. De klant aanvaardt deze korte termijn omdat bij latere klacht, gezien de aard van de prestaties, een correcte controle onmogelijk is.

3. De uitgevoerde werken zullen in ieder geval doorgaan als definitief aanvaard door de klant indien deze laatste geen enkele klacht schriftelijk heeft betekend binnen de acht dagen die volgen op de datum vermeld op de factuur, die overeenstemt met de werken.

VI. RECHTSBEVOEGDHEID

1. Bij iedere overeenkomst gesloten met ALCYON DIENSTENCHEQUES bv aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij ALCYON DIENSTENCHEQUES bv hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afziet.

2. Het desgevallend niet toepassen van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden, zal enkel wijzen op een louter gedogen en goedwillendheid, en zal in geen geval kunnen ingeroepen worden als een verzaken aan de latere toepassing van deze clausules.

3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken